دانش خلیفه

دانش خلیفه

خوانندە

دانش‌ امین زاده که “دانش خلیفه” نامیده می شود در شهر سقز استان کردستان متولد شده است کار خود را در حیطه موسیقی در سال 2015 به تنهایی شروع کرد ولی او از حرفه اش دست نکشیده و با حمایت خانواده کار خود رابه مدت۲ سال در حیطه خوانندگی ادامه داد ولی حدود ۶ سال از خوانندگی فاصله گرفت که در سال 2023 خواننده محبوب فرهاد کوهی مدیریت کارهای وی را به عهده گرفت.

آخرین آثار
بستن